บริษัท สเตรส สเตรน เคิร์ฟ จำกัด
โทร 081 559 8252
  • th

ค่าบริการ


ค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

1. งานคำนวณออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างในขอบเขตของภาคีวิศวกร

1.1 บ้านพักอาศัยความสูงไม่เกิน 4 ชั้น (โดยที่ความสูงชั้นใดชั้นหนึ่งไม่เกิน 5.00 เมตร)

1.11 ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง กรณีโครงสร้างปกติ

    • ค่าบริการ พื้นที่ 1-1000 ตร.ม. 40 บาท

    • ค่าบริการ พื้นที่ 1001-2000 ตร.ม. 30 บาท

    • ค่าบริการ พื้นที่ 2001-3000 ตร.ม. 20 บาท

    • ค่าบริการ พื้นที่ 3001 ตร.ม. ขึ้นไป 15 บาท

1.12 ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง กรณีโครงสร้างช่วงยื่นเกิน 2.50 ม.หรือ ความกว้างช่วงเสาเกิน 6.00 ม. (ตร.ม.ละ) 80 บาท

1.2 สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ (ความลึกไม่เกิน 2.50 เมตร)

• ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ลบ.ม.ละ) 100 บาท

1.3 รั้ว โครงสร้าง คสล.

• ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง (เมตร.ละ) 20 บาท

1.4 กำแพงกันดิน (ความสูงไม่เกิน 2.50 เมตร)

• ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ตร.ม.ละ) 200 บาท

1.5 ถนน คสล.

• ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ตร.ม.ละ) 10 บาท

1.6 กรณีโครงการจัดสรร หลังที่ 2 และ/หรือกรณีพลิกแบบคิดค่าบริการ 50% ของหลังแรก

1.7 กรณีโครงการจัดสรรค่ารับรองการออกแบบหลังที่ 3 และ/หรือหลังถัดไป

หลังที่ 3 – หลังที่ 10 คิดค่าบริการ 25% ของหลังแรก ขั้นต่ำหลังละ 2,500 บาท

หลังที่ 11 – หลังที่ 50 คิดค่าบริการ 20% ของหลังแรก ขั้นต่ำหลังละ 2,000 บาท

หลังที่ 51 – หลังที่ 100 คิดค่าบริการ 15% ของหลังแรก ขั้นต่ำหลังละ 1,500 บาท

2. งานคำนวณออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างในขอบเขตของสามัญวิศวกร

2.1 บ้านพักอาศัยความสูงไม่เกิน 4 ชั้น (โดยที่ความสูงชั้นใดชั้นหนึ่งเกิน 5.00 เมตร), บ้านพักอาศัยความสูงเกิน 4 ชั้น, อาคารอยู่อาศัยรวม อพาร์ทเมนต์, ห้องชุด, อาคารเก็บสินค้า, โรงงาน, อาคารพานิชย์, อาคารสาธารณะ, กำแพงกันดิน/สระน้ำ (ความสูงเกิน 2.50 เมตร)

• ค่าบริการ พื้นที่ 1-1000 ตร.ม. 40 บาท

• ค่าบริการ พื้นที่ 1001-2000 ตร.ม. 30 บาท

• ค่าบริการ พื้นที่ 2001-3000 ตร.ม. 20 บาท

• ค่าบริการ พื้นที่ 3001 ตร.ม. ขึ้นไป 15 บาท

• ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง กรณีโครงสร้างช่วงยื่นเกิน 2.50 ม.หรือ ความกว้างช่วงเสาเกิน 6.00 ม. (ตร.ม.ละ) 80 บาท

2.2 ค่าดำเนินการ และค่าวิชาชีพ เพิ่มเติมจากข้อ 2.1 สำหรับอาคารโครงหลังคาถัก (งานละ) 5,000 บาท

2.3 ลิฟท์โดยสาร

• ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ชั้นละ) 2,000 บาท

2.4 ป้ายโฆษณา (พื้นที่รับแรงลม ความกว้าง x ความสูงจากพื้นดิน)

• ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ตร.ม.ละ) 200 บาท (เริ่มต้น 20,000 บาท)

2.5 งานตรวจสอบแบบ หรือตรวจสอบรายการคำนวณ งานวิศวกรรมโครงสร้าง ระดับสามัญวิศวกรโยธา (ตร.ม.ละ) 15 บาท (เริ่มต้น 5,000 บาท)

2.6 งานตรวจสอบแบบ หรือตรวจสอบรายการคำนวณ งานวิศวกรรมโครงสร้าง ระดับวุฒิวิศวกรโยธา (ตร.ม.ละ) 200 บาท (เริ่มต้น 60,000 บาท)

 

3. งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง

• ค่าบริการงาน ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ตร.ม.ละ) 30 บาท (เริ่มต้น 4,000 บาท)

4. งานควบคุมการก่อสร้าง

4.1 งานควบคุมงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และ/หรือเดือนละไม่เกิน 4 ครั้ง

• ค่าบริการ ควบคุมงาน (ตร.ม.ละ/เดือน) 40 บาท (เริ่มต้น 16,000 บาท/เดือน)

• ต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางตามระยะทาง กม.ละ 10 บาท

4.2 งานควบคุมงานสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และ/หรือเดือนละไม่เกิน 8 ครั้ง

• ค่าบริการ ควบคุมงาน (ตร.ม.ละ/เดือน) 60 บาท (เริ่มต้น 25,000 บาท/เดือน)

• ต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางตามระยะทาง กม.ละ 10 บาท

4.3 กรณีมีความประสงค์ให้ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว ค่าบริการ ควบคุมงาน (ครั้งละ) 5,000 บาท

4.4 กรณีเซ็นต์รับรองการควบคุมงาน ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร (ตร.ม.ละ) 100 บาท (เริ่มต้น 20,000 บาท)

5. รายละเอียดการดำเนินการ

5.1 งานคำนวณออกแบบ และเขียนแบบ

5.1.1 คำนวณออกแบบ และเขียนแบบ งานในสาขาวิศวกรรมโยธา

5.1.2 ลงนามรับรอง เฉพาะการออกแบบเท่านั้น (ไม่รวมการควบคุมงาน)

5.1.3 เริ่มงานเมื่อแบบสถาปัตยฯขั้นสุดท้าย(Final)แล้วเสร็จได้รับอนุมัติจากเจ้าของอาคาร

5.1.4 หากมีการแก้ไขหลังจากแบบโครงสร้างคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ตร.ม. ละ 200  บาท

5.2 งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง

5.2.1 แสดงรายการในรูปแบบ ปริมาณ และราคา

5.2.2 หมวดงานระบบประปาสุขาภิบาล และระบบไฟฟ้าสื่อสาร เสนอรายการ ต่อจุด , ตำแหน่ง (ไม่คิดเป็นความยาว หรือปริมาณ)

5.2.3 ราคาค่าวัสดุ และค่าแรง เป็นราคากลางของผู้ทำรายการเท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละพื้นที่ และคุณภาพของงาน

5.3 งานควบคุมการก่อสร้าง

5.3.1 จัดทำ MASTER SCHEDULE แผนงานต้นแบบของโครงการก่อสร้าง

5.3.2 จัดทำ MONTLY REPORT รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน (ส่งทุก 1 เดือน)

5.3.3 จัดทำ CHECK LIST รายการตรวจสอบความถูกต้อง และคุณภาพงาน เมื่อมีการดำเนินการงานนั้นๆ

5.3.4 พิจารณาตรวจสอบการเบิกงวดงานของผู้รับเหมา ให้ได้ปริมาณตามงวดงานในสัญญา

5.3.5 ให้คำปรึกษาระหว่างก่อสร้างแก่เจ้าของอาคาร และผู้รับเหมา

5.3.6 แก้ไขแบบก่อสร้างเบื้องต้นพร้อมวิธีการดำเนินการ (ในกรณีมีงานเปลี่ยนแปลงระหว่างก่อสร้าง)

6. ตัวอย่างการเสนอราคาค่าวิชาชีพ เฉพาะงานคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง พร้อมรับรองการออกแบบ

6.1 บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น (ความสูงชั้นใดชั้นหนึ่งไม่เกิน 5.00 เมตร) พื้นที่ใช้สอย 200 ตร.ม.

• ค่าออกแบบ = 200 x 40 = 8,000 บาท

• ค่าดำเนินการ และวิชาชีพ 3,000 บาท

• รวมค่าออกแบบทั้งสิ้น = 11,000 บาท

6.2 ทาวเฮาส์สูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 120 ตร.ม./ห้อง จำนวน 6 ห้อง/แถว

• ค่าออกแบบ = 120 x 6 x 40 = 28,800 บาท

• ค่าดำเนินการ และวิชาชีพ 3,000 บาท

• รวมค่าออกแบบทั้งสิ้น 31,800 บาท

6.3 อพาร์ทเมนต์สูง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 900 ตร.ม. พร้อมลิฟท์โดยสาร

• ค่าออกแบบอาคาร = 900 x 40 = 36,000 บาท

• ค่าดำเนินการ และวิชาชีพ 5,000 บาท

• ดังนั้นค่าออกแบบ อาคาร = 41,000 บาท

• ค่าออกแบบลิฟท์ = 2,000 x 4 = 8,000 บาท

• รวมค่าออกแบบทั้งสิ้น = 49,000 บาท

6.4 อาคารโรงงาน หลังคาโครงถัก พื้นที่ใช้สอย 1,500 ตร.ม.

• ค่าออกแบบ 1000 ตร.ม.แรก = 1,000 x 40 = 40,000 บาท

• ค่าออกแบบ 500 ตร.ม.ต่อไป = 500 x 30 = 15,000 บาท

• ค่าดำเนินการ และวิชาชีพ 5,000 บาท

• ค่าดำเนินการ หลังคาโครงถัก 5,000 บาท

• รวมค่าออกแบบทั้งสิ้น = 65,000 บาท