บริษัท สเตรส สเตรน เคิร์ฟ จำกัด
โทร 081 559 8252
  • th

ค่าบริการ


ค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

1. งานคำนวณออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง

1.1 บ้านพักอาศัย, อาคารอยู่อาศัยรวม อพาร์ทเมนต์, คอนโด, อาคารเก็บสินค้า, โรงงาน, อาคารพานิชย์, อาคารสาธารณะ

• ค่าบริการ พื้นที่ 1-1000 ตร.ม. 40 บาท (ขั้นต่ำ 5,000 บาท)

• ค่าบริการ พื้นที่ 1001-2000 ตร.ม. 30 บาท

• ค่าบริการ พื้นที่ 2001-3000 ตร.ม. 25 บาท

• ค่าบริการ พื้นที่ 3001 ตร.ม. ขึ้นไป 20 บาท

• ลิฟท์โดยสาร คิดเพิ่มจากพื้นที่ข้างต้น (ชั้นละ) 2,000 บาท

• หลังคาโครงถัก คิดเพิ่มจากพื้นที่ข้างต้น (ตร.ม.ละ) 20 บาท

• ส่วนยื่นออกจากตัวอาคารมากกว่า 2.00 ม. คิดเพิ่มจากพื้นที่ข้างต้น (ตร.ม.ละ) 100 บาท

• ช่วงห่างเสาหรือจุดรองรับกว้างกว่า 6.00 ม.คิดเพิ่มจากพื้นที่ข้างต้น (ตร.ม.ละ) 100 บาท

1.2 สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ

• ความลึกไม่เกิน 2.50 ม. (ลบ.ม.ละ) 100 บาท(ขั้นต่ำ5,000บาท)

• ความลึกเกิน 2.50 ม. (ลบ.ม.ละ) 150 บาท

• สระว่ายน้ำบนอาคาร (ลบ.ม.ละ) 300 บาท

1.3 รั้ว โครงสร้าง คสล. ไม่รวมกำแพงกันดิน

• ความสูงไม่เกิน 2.50 ม. (ม.ละ) 20 บาท(ขั้นต่ำ5,000บาท)

• ความสูงเกิน 2.50 ม. (ม.ละ) 30 บาท

1.4 กำแพงกันดิน

• ความสูงไม่เกิน 2.50 ม. (ตร.ม.ละ) 200 บาท(ขั้นต่ำ5,000บาท)

• ความสูงเกิน 2.50 ม. (ตร.ม.ละ) 350 บาท

1.5 ถนน คสล.

• ค่าบริการ พื้นที่ 1-1000 ตร.ม. 10 บาท(ขั้นต่ำ5,000บาท)

• ค่าบริการ พื้นที่ 1001 ขึ้นไป 5 บาท

1.6 ป้ายโฆษณา (พื้นที่รับแรงลม ความกว้าง * ความสูงจากพื้นดิน)

• ความสูงไม่เกิน 9.00 ม. จากพื้นดิน (ตร.ม.ละ) 200 บาท (ขั้นต่ำ 5,000 บาท)

• ความสูงเกิน 9.00 ม. จากพื้นดิน (ตร.ม.ละ) รับรองโดยวุฒิวิศวกรโยธา 2,000 บาท

1.7 สะพาน

• ค่าบริการ (ตร.ม.ละ) 350 บาท (ขั้นต่ำ 20,000 บาท)

1.8 ตรวจสอบรับรองเสถียรภาพทางลาดของดิน งานดินขุด ดินถม

• ค่าบริการ ตามความยาว เส้นรอบรูปที่ดิน (ม.ละ) 30 บาท (ขั้นต่ำ 5,000 บาท)

1.9 กรณีโครงการจัดสรร หลังที่ 2 และ/หรือกรณีพลิกแบบคิดค่าบริการ 50% ของหลังแรก

1.10 กรณีโครงการจัดสรรค่ารับรองการออกแบบหลังที่ 3 และ/หรือหลังถัดไป

• หลังที่ 3 – หลังที่ 10 คิดค่าบริการ 25% ของหลังแรก ขั้นต่ำหลังละ 2,000 บาท

• หลังที่ 11 – หลังที่ 50 คิดค่าบริการ 20% ของหลังแรก ขั้นต่ำหลังละ 1,500 บาท

• หลังที่ 51 – หลังที่ 100 คิดค่าบริการ 15% ของหลังแรก ขั้นต่ำหลังละ 1,000 บาท

1.11 งานตรวจสอบแบบ หรือตรวจสอบรายการคำนวณ งานวิศวกรรมโครงสร้าง (ตร.ม.ละ) 20 บาท (ขั้นต่ำ 5,000 บาท)

1.12 งานจัดทำรายการคำนวณ งานวิศวกรรมโครงสร้าง ตามแบบที่มีให้ (ตร.ม.ละ) 20 บาท (ขั้นต่ำ 5,000 บาท)

2. งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง

• ค่าบริการงาน ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ตร.ม.ละ) 30 บาท (เริ่มต้น 4,000 บาท)

3. งานควบคุมการก่อสร้าง

3.1 งานควบคุมงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และ/หรือเดือนละไม่เกิน 5 ครั้ง

• ค่าบริการ ควบคุมงาน (ตร.ม.ละ/เดือน) 25 บาท (เริ่มต้น 15,000 บาท/เดือน)

3.2 งานควบคุมงานสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และ/หรือเดือนละไม่เกิน 10 ครั้ง

• ค่าบริการ ควบคุมงาน (ตร.ม.ละ/เดือน) 40 บาท (เริ่มต้น 18,000 บาท/เดือน)

3.3 กรณีมีความประสงค์ให้ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว ค่าบริการ ควบคุมงาน (ครั้งละ) 5,000 บาท

3.4 กรณีเซ็นต์รับรองการควบคุมงาน ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร (ตร.ม.ละ) 100 บาท (เริ่มต้น 10,000 บาท)

4. รายละเอียดการดำเนินการ

4.1 งานคำนวณออกแบบ และเขียนแบบ

4.1.1 คำนวณออกแบบ และเขียนแบบ งานในสาขาวิศวกรรมโยธา

4.1.2 ลงนามรับรอง เฉพาะการออกแบบเท่านั้น (ไม่รวมการควบคุมงาน)

4.1.3 ให้คำปรึกษาทางเทคนิค เป็นเอกสารถามตอบทาง E-Mail และ Line หรือทางโทรศัพท์ระหว่างก่อสร้าง

4.1.4 หากมีการแก้ไขหลังจากส่งเล่มรายการคำนวณแล้วคิดค่าบริการในการทำเล่มรายการคำนวณใหม่ครั้งละ 2,000 บาท

4.2 งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง

4.2.1 แสดงรายการในรูปแบบ ปริมาณ และราคา

4.2.2 หมวดงานระบบประปาสุขาภิบาล และระบบไฟฟ้าสื่อสาร เสนอรายการ ต่อจุด , ตำแหน่ง (ไม่คิดเป็นความยาว หรือปริมาณ)

4.2.3 ราคาค่าวัสดุ และค่าแรง เป็นราคากลางของผู้ทำรายการเท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละพื้นที่ และคุณภาพของงาน

4.3 งานควบคุมการก่อสร้ง

4.3.1 จัดทำ MASTER SCHEDULE แผนงานต้นแบบของโครงการก่อสร้าง

4.3.2 จัดทำ MONTLY REPORT รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน (ส่งทุก 1 เดือน)

4.3.3 จัดทำ CHECK LIST รายการตรวจสอบความถูกต้อง และคุณภาพงาน เมื่อมีการดำเนินการงานนั้นๆ

4.3.4 พิจารณาตรวจสอบการเบิกงวดงานของผู้รับเหมา ให้ได้ปริมาณตามงวดงานในสัญญา

4.3.5 ให้คำปรึกษาระหว่างก่อสร้างแก่เจ้าของอาคาร และผู้รับเหมา

4.3.6 แก้ไขแบบก่อสร้างเบื้องต้นพร้อมวิธีการดำเนินการ (ในกรณีมีงานเปลี่ยนแปลงระหว่างก่อสร้าง)